Potii, V. V., V. T. Kiriienko, O. I. Glukhova, S. Y. Gryshchenko, і D. O. Potii. 2019. «ОКУЛЬТНА HCV-ІНФЕКЦІЯ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)». Вісник наукових досліджень, no 2 (Червень):13-18. https://doi.org/10.11603/2415-8798.2019.2.10140.