Potii, V. V., Zaitsev, I. A., Kiriienko, V. T., Hlukhova, O. I., & Hryshchenko, S. Y. (2016). HCV-ІНФЕКЦІЯ Й ЛІМФОПРОЛІФЕРАЦІЯ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ). Вісник наукових досліджень, (3). https://doi.org/10.11603/2415-8798.2016.3.6958