Potii, V. V., Kiriienko, V. T., Glukhova, O. I., Gryshchenko, S. Y., & Potii, D. O. (2019). ОКУЛЬТНА HCV-ІНФЕКЦІЯ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ). Вісник наукових досліджень, (2), 13–18. https://doi.org/10.11603/2415-8798.2019.2.10140