(1)
Potii, V. V.; Zaitsev, I. A.; Kiriienko, V. T.; Hlukhova, O. I.; Hryshchenko, S. Y. HCV-ІНФЕКЦІЯ Й ЛІМФОПРОЛІФЕРАЦІЯ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ). ВНД 2016.