(1)
Potii, V. V.; Kiriienko, V. T.; Glukhova, O. I.; Gryshchenko, S. Y.; Potii, D. O. ОКУЛЬТНА HCV-ІНФЕКЦІЯ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ). ВНД 2019, 13-18.