[1]
Potii, V.V., Kiriienko, V.T., Glukhova, O.I., Gryshchenko, S.Y. і Potii, D.O. 2019. ОКУЛЬТНА HCV-ІНФЕКЦІЯ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ). Вісник наукових досліджень. 2 (Чер 2019), 13–18. DOI:https://doi.org/10.11603/2415-8798.2019.2.10140.