(1)
Kryzhevskiy, V. V.; Tsyhanenko, O. O.; Shevchuk, M. V.; Rybianets, Y. V.; Ivanchenko, R. V.; Chegol, I. M.; Toan, N. L.; Pulupenko, T. M. Огляд консервативних методів лікування у хворих на оніхокриптоз. ШХ 2019, 75-82.