[1]
I. V. Bushynska, H. I. Nabesna, M. M. Zhukovska, I. Y. Krynytska, і M. I. Marushchak, «РОЛЬ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ В ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ», М, no 2, pp 8-11, Чер 2019.