Liakh, V. I., Liakhovych, R. M., Doroshenko, B. V. і Kitsak, Y. M. (2019) «СУЧАСНИЙ АЛГОРИТМ МЕДСЕСТРИНСЬКОГО ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ», Медсестринство, 0(1), pp 44-48. doi: 10.11603/2411-1597.2019.1.9987.