Bushynska, I. V., Nabesna, H. I., Zhukovska, M. M., Krynytska, I. Y. і Marushchak, M. I. (2019) «РОЛЬ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ В ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ», Медсестринство, (2), pp 8-11. doi: 10.11603/2411-1597.2019.2.10190.