Liakh, V. I., R. M. Liakhovych, B. V. Doroshenko, і Ya. M. Kitsak. 2019. «СУЧАСНИЙ АЛГОРИТМ МЕДСЕСТРИНСЬКОГО ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ». Медсестринство, no 1 (Квітень), 44-48. https://doi.org/10.11603/2411-1597.2019.1.9987.