Bushynska, I. V., H. I. Nabesna, M. M. Zhukovska, I. Ya. Krynytska, і M. I. Marushchak. 2019. «РОЛЬ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ В ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ». Медсестринство, no 2 (Червень):8-11. https://doi.org/10.11603/2411-1597.2019.2.10190.