BUSHYNSKA, I. V.; NABESNA, H. I.; ZHUKOVSKA, M. M.; KRYNYTSKA, I. Y.; MARUSHCHAK, M. I. РОЛЬ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ В ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ. Медсестринство, n. 2, p. 8-11, 12 Чер 2019.