Liakh, V. I., Liakhovych, R. M., Doroshenko, B. V., & Kitsak, Y. M. (2019). СУЧАСНИЙ АЛГОРИТМ МЕДСЕСТРИНСЬКОГО ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ. Медсестринство, (1), 44-48. https://doi.org/10.11603/2411-1597.2019.1.9987