(1)
Liakh, V. I.; Liakhovych, R. M.; Doroshenko, B. V.; Kitsak, Y. M. СУЧАСНИЙ АЛГОРИТМ МЕДСЕСТРИНСЬКОГО ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ. М 2019, 44-48.