[1]
Liakh, V.I., Liakhovych, R.M., Doroshenko, B.V. і Kitsak, Y.M. 2019. СУЧАСНИЙ АЛГОРИТМ МЕДСЕСТРИНСЬКОГО ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ. Медсестринство. 1 (Квіт 2019), 44-48. DOI:https://doi.org/10.11603/2411-1597.2019.1.9987.