[1]
Bushynska, I.V., Nabesna, H.I., Zhukovska, M.M., Krynytska, I.Y. і Marushchak, M.I. 2019. РОЛЬ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ В ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ. Медсестринство. 2 (Чер 2019), 8-11. DOI:https://doi.org/10.11603/2411-1597.2019.2.10190.