Voytovich, V. I., Goncharuk-Khomyn, M. Y., Kostenko, A. E., Savchuk, O. V., & Yavuz, I. (2019). Influence of the dental cavity configuration factor on the prediction of the composite restoration function. Clinical Dentistry, (4), 5-11. https://doi.org/10.11603/2311-9624.2018.4.9746