(1)
Golubchykov, M. V.; Ostashko, V. G.; Kovalenko О. S. APPROACHES FOR THE FORMATION OF TELEMEDICINE NETWORK ARCHITECTURE. MIE 2016.