(1)
Khmil, S. V.; Onyskiv, B. O.; Lesniak, Y. I.; Davyd, L. V.; Shliakhtych, M.; Khmil, M. S.; Yakymenko, H. V. СУЧАСНІ МЕТОДИ РЕПРОДУКТИВНО МЕДИЦИНИ. АПП 2018.