Ushakova, H. O., O. Z. Brazaluk, and O. Yu. Yevstafieva. 2019. “THIAMINE DEFICIENCY IN EXTREMELY PREMATURE NEWBORNS”. Medical and Clinical Chemistry, no. 2 (July):18-23. https://doi.org/10.11603/mcch.2410-681X.2019.v.i2.10289.