№ 4 (2016)

DOI: http://dx.doi.org/10.11603/1681-2786.2016.4

Зміст

Підготовка медичних кадрів

G. O. Slabkiy, V. V. Shafranskiy, S. V. Dudnyk
O. Y. Sichkoriz

Організація медичної допомоги

G. O. Slabkiy, Yu. Yu. Gaborets, O. O. Dudina
N. O. Terenda

Здоров'я населення: тенденції та прогнози

V. V. Kruchanytsia
A. O. Holyachenko, V. L. Smirnova, O. M. Levchenko
M. I. Herasymyuk
N. N. Savel’eva

Міжнародний досвід

S. P. Aliyev, N. H. Saparova, J. M. Saidov
V. L. Savickiy, B. A. Klishevitch, I. F. Goncharenko

Наука - практиці охорони здоров'я

Y. F. Koshak